67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

Zał. nr 1 do uchwały nr ……..
Rady Gminy Siedlisko

Regulamin cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko


W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarzy osoby przebywające na tym terenie zobowiązane są do stosowania poniższego regulaminu.

§ 1


1. Osoby organizujące ceremonię pogrzebową winny zgłosić się do administratora cmentarza – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku ul. Cmentarna 3 tel. 068 3883285 – w celu uzgodnienia lokalizacji grobu oraz uiszczenie opłaty.
2. Administratorowi przedstawia się jeden egzemplarz aktu zgonu zawierającą adnotację Urzędu stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
3. Na cmentarzu w Bielawach istnieje możliwość korzystania z domu pogrzebowego za dodatkową opłatą.

§ 2


1. Cmentarz otwarty jest codziennie:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 7.00-21.00
- w okresie od 1 do 2 listopada całą dobę
- w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 7.00-19.00

§ 3


1. Cmentarze komunalne są obiektem stale dostępnym dla ruchu pieszego
2. W przypadku uzasadnionej potrzeby wjazdu samochodem na teren cmentarzy (pochówek, budowa lub naprawa pomnika), klucze od bram wydaje administrator.

§ 4


1. Zagospodarowanie terenu cmentarzy odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi dojazdowe.
2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarzy, a wymiary grobów i odstępy między nimi zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z którymi osoby zajmujące się pochówkiem zostaną zapoznane przez administratora przy załatwianiu pochówku.
3. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, murowanych i urnowych.

§ 5


1. Za korzystanie z cmentarzy komunalnych administrator pobiera opłaty za:
a. miejsce grzebalne na okres 20 lat,
b. przedłużenie okresu korzystania z miejsca grzebalnego na następne 20 lat,
c. rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat
d. wykonane czynności związane z ekshumacją,
2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych określa odrębna uchwała Rada Gminy

§ 6


1. W przypadku niewniesienia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej na co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji. W przypadku, gdy istnieje możliwość ustalenie adresu rodziny pochowanej osoby, administrator zawiadamia listem poleconym o planowanej likwidacji grobu.
2. Z czynności związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.

§ 7


1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, po uprzednim zawiadomieniu administratora tego cmentarza.

§ 8


1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z rezerwacji miejsca grzebalnego w dowolnym terminie bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

§ 9


1. Wykonawca świadczący usługi pogrzebowe zapewnia czystość, porządek i estetykę terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp, sanitarnymi i ochrony środowiska.

§ 10


1. Podmioty gospodarcze wykonujące usługi pogrzebowe, cmentarne, budowlane lub kamieniarskie na terenie cmentarza, zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą być wykonywane w dniach, w których czynne jest biuro Administratora lub w innym ustalonym z Administratorem terminie. Prace te muszą być wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w których odbywa się uroczystość pogrzebowa.

§ 11


1. Zabrania się:
    - wprowadzania psów,
    - prowadzenie handlu,
    -  niszczenie zieleni i urządzeń,
    - zaśmiecania,
    - porzucania elementów z rozbiórki nagrobków, ziemi,
    - przebywania dzieci poniżej 10 lat bez opieki dorosłych,
    - ustawiania ogrodzeń wokół miejsc zarezerwowanych,
    - utrudniania komunikacji między grobami.

§ 12


1. W przypadku dokonania pochówku niezgodnie ze wskazaniem i bez zgody Administratora, osoba odpowiedzialna za pochówek zobowiązana będzie na własny koszt do przeniesienia zwłok (szczątków) na właściwe miejsce bądź pokryje koszty tego przeniesienia.

§ 13


1. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Z 200r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)