67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

Regulamin usługi informacyjnej SMS
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin usługi informacyjnej SMS określa warunki uruchomienia, korzystania i rezygnacji z usługi oferowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku.
2. Regulamin, oraz niezbędne dokumenty i formularze zostały udostępnione w siedzibie Zakładu.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
• Zakład – Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku z siedzibą przy ulicy Cmentarnej 3 w Siedlisku;
• Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną Umowy o dostarczanie wody, odbieranie ścieków i usług pozostałych, korzystająca z usługi informacyjnej SMS;
• Urządzenie – urządzenie umożliwiające odbiór wiadomości tekstowych SMS (telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie elektroniczne z możliwością odbioru wiadomości tekstowych);
• SMS – krótka wiadomość tekstowa wysyłana do Odbiorcy;
• Oświadczenie - „Oświadczenie akceptacji / aktualizacji / wycofania usługi informacyjnej sms”, które Odbiorca podpisuje w siedzibie Zakładu lub przesyła listownie na adres Zakładu;

§ 3

Usługa informacyjna SMS polega na:
• Przesyłaniu informacji o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody.
• Przesyłaniu niezwłocznie informacji o nieplanowanych przerwach i zakłóceniach w dostawie wody.
• Przesyłaniu informacji o aktualnościach.
• Przesyłaniu informacji o wystawieniu faktury - dotyczy Odbiorców rozliczanych za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki na podstawie faktury. Zakład gwarantuje, iż wiadomość z informacją zostanie wysłana do Odbiorcy maksymalnie w ciągu 48 godzin od wystawienia faktury.

II. AKTYWACJA/DEAKTYWACJA USŁUGI

§ 4

1. Warunkiem korzystania z usługi informacyjnej SMS jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu akceptacji na korzystanie z usługi informacyjnej SMS, poprzez wypełnienie i złożenie formularza „Oświadczenie akceptacji / aktualizacji / wycofania usługi informacyjnej sms” w siedzibie Zakładu, lub listownie i przesłanie go na adres zakładu: Samorządowy Zakład Budżetowy, 67-112 Siedlisko, ul. Cmentarna 3
2. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji numeru telefonu komórkowego służącego do świadczenia niniejszej usługi.
3. Zmiany dotyczące numeru kontaktowego telefonu komórkowego muszą być wprowadzone przez Odbiorcę za pomocą Oświadczenia zgodnie z § 4 pkt 1. a.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ

§ 5

1. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za:
• niedostarczenie informacji SMS z powodu nieprawidłowo podanego numeru kontaktowego;
• niedostarczenie informacji SMS w sytuacji, gdy Odbiorca będzie znajdował się poza zasięgiem sieci;
• niedostarczenie informacji SMS w sytuacji, gdy Urządzenie Odbiorcy nie będzie włączone;
• niedostarczenie informacji SMS w sytuacji, gdy z Urządzenia Odbiorcy korzystają osoby nieuprawnione;
• problemy w świadczeniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Zakład przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
• przerwy w świadczeniu usług zaistniałej z przyczyn technicznych operatorów telefonii komórkowej lub niezależnych od Zakładu.
2. Zakład dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi informacyjnej, zobowiązując się do wysyłania informacyjnego SMS tylko do tych Odbiorców, którzy spełniają ww. wymagania i wyrazili zgodę na ich otrzymywanie na podany numer kontaktowy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Zakład zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych, lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym i zmiany w ofercie.
2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez wysłanie informacji SMS na zarejestrowany w systemie numer kontaktowy Odbiorcy, oraz umieszczenie na stronach serwisu www.szbsiedlisko.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia Odbiorcy regulaminu na stronie internetowej Zakładu.
3. Korzystanie z usługi informacyjnej SMS po wprowadzeniu zmian do regulaminu równoznaczne jest z akceptacją zmian i wyrażeniem na nie zgody.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.