67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

REGULAMIN
PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


I. Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu
i udostępnianiu dokumentów (faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, not księgowych) zwanych dalej E-FAKTURA w formie elektronicznej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku.
2.Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej są:
1)Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie;
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie ;

3.Uruchomienie oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne.
4. Usługodawcą świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Siedlisku , przy ul. Cmentarnej 3.
5. Usługobiorcą jest każdy klient korzystający z usługi E-FAKTURY opisanej w regulaminie.
6.Klientem określa się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest stroną zawartej z Samorządowym Zakładem Budżetowym umowy o świadczenie usług.

II Przesyłanie faktur w formie elektronicznej

1. Samorządowy Zakład Budżetowy wystawia i przesyła E-FAKTURY w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia, integralność oraz czytelność ich treści w rozumieniu art. 106m Ustawy o podatku od towarów i usług gwarantując autentyczność ich pochodzenia.
2. Formatem E-FAKTURY w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
3. E-FAKTURY w formie elektronicznej będą dostarczane do Klienta na jego skrzynkę e-mail oraz udostępniane na platformie EBOK.
4. Klient wyraża akceptację na przesyłanie E-FAKTURY w formie elektronicznej (zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług ) poprzez przekazanie swojej zgody w jednej z następujących form:
a) w formie pisemnej (zgodnie ze wzorem „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
– w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Cmentarnej 3 w Siedlisku, lub
b) korespondencyjnie na adres :
Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko.
5. E-FAKTURY będą przesyłane w formie elektronicznej od kolejnego okresu rozliczeniowego.
6. Faktury korygujące i duplikaty do faktur udostępnianych w formie elektronicznej również będą przesyłane w formie elektronicznej.
7. Klient ma prawo do wycofania zgody na przesyłanie E-FAKTURY w formie elektronicznej. W takim przypadku zastosowanie będą miały zapisy Umowy, na podstawie której następuje rozliczenie z Klientem.
8. Wycofanie zgody następuje na podstawie oświadczenia złożonego Usługodawcy zgodnie ze wzorem „Oświadczenia o wycofaniu zgody na udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej”, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu E-FAKTURY. Faktury dotyczące kolejnego okresu rozliczeniowego, jeśli strony nie uzgodniły innego terminu, będą przesyłane w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
9. W sytuacji, gdy Klient wycofa zgodę na wystawianie i przesyłanie E-FAKTURY, faktury korygujące i duplikaty faktur wystawianych i przesyłanych elektronicznie będą wystawiane w formie papierowej z adnotacją, że dotyczą faktury wystawionej i przesłanej elektronicznie.
10. Zgoda na przesyłanie i udostępnianie E-FAKTURY nie wyłącza prawa Samorządowego Zakładu Budżetowego do przesyłania faktur listem zwykłym w sytuacji czasowego zawieszenia świadczenia usługi przesyłania E-FAKTURY i platformy internetowej EBOK (portal QWEB) lub do dostarczenia faktury, bezpośrednio w momencie odczytu wodomierza przez inkasenta.
11. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe, w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur.
12. Klient oświadcza, że będzie odbierał informacje dotyczące wystawionych faktur elektronicznych, pod podanym przez siebie adresem e-mail. Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o każdorazowej zmianie adresu e-mail.
13. W przypadku wycofania przez klienta zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej ponowne skorzystanie z usługi e-faktury jest możliwe po ponownym podpisaniu zgody.

III. Postępowanie reklamacyjne


1. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie usługi e-faktury niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Składanie reklamacji co do wykonania usługi e-faktury
może odbywać się:
a) w formie pisemnej:
– korespondencyjnie – na adres wskazany na fakturze;
3. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu przeglądarki internetowej, sprzętu klienta lub łączy internetowych.

IV. Odpowiedzialność Stron i Zastrzeżenia


1. Samorządowy Zakład Budżetowy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usługi e-faktury w każdym czasie bez podania przyczyny.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usługi cele przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Na czas zawieszenia świadczenia usługi Usługobiorca ma obowiązek pobrania faktury z portalu Samorządowego Zakładu Budżetowego QWEB.
3. Wszelka korespondencja dotycząca usługi e-faktura, w tym informacje o zmianach w Regulaminie, będzie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie papierowej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2018r.
6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Zakładu oraz na stronie www.szbsiedlisko.pl.