67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

 

TRYB POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY PRZYŁĄCZANIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

 

WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 

NA TERENIE GMINY SIEDLISKO

 

Krok 1

Uzyskanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i/lub przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

W biurze Samorządowego Zakładu Budżetowego przy ul. Cmentarnej 3 w Siedlisku należy złożyć:

 • zlecenie wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza (zlecenie dostępne w biurze SZB w Siedlisku)

 • akt własności nieruchomości (aktualny wypis z rejestru gruntu lub akt notarialny) – do wglądu,

 • mapę w skali 1:500 (1:1000), określającą usytuowanie nieruchomości i planowanej zabudowy względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu – kserokopia.

Warunki techniczne opisują formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym m.in. wskazują najbliższe możliwe miejsce włączenia, parametry techniczne tego miejsca, warunki jakie powinny być spełnione, by możliwe było zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy, a następnie zawarcie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Warunki techniczne zostaną wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów w biurze SZB w Siedlisku.

Wydane warunki zostaną wysłane pocztą na wskazany adres. Możliwy jest również odbiór osobisty w biurze SZB w Siedlisku.

Inwestor jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za warunki techniczne przyłacza.

Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wydania.

Krok 2

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej

Należy zlecić wykonanie projektu przyłącza odpowiedniej jednostce projektowej. Projektant wykonujący dokumentację musi posiadać uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.

Projekt musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Projekt przyłącza powinien zawierać m.in.:

 • opis techniczny, niezbędne rysunki, w tym projekt zagospodarowania terenu,

 • kopię uprawnień projektanta w zakresie projektowania sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,

 • aktualne potwierdzenie przynależności projektanta do właściwej izby inżynierów,

 • opinię Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Krok 3

Uzgodnienie projektu przyłącza

Wykonany projekt należy złożyć w biurze SZB w Siedlisku w celu uzgodnienia.

Dodatkowo, w zależności od sytuacji, mogą być potrzebne (o ile nie zostały dołączone do projektu):

 • pisemna zgoda właściciela terenu, na którym zlokalizowane zostało przyłącze,

 • zgoda właściwego zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia i wykonywanie prac w pasie drogowym.

Uzgodnienie projektu ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania projektu z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

 

 

Krok 4

Budowa przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego oraz jego inwentaryzacja

Zamiar rozpoczęcia prac związanych z budową przyłącza należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowaną budową. Nadzór nad budową przyłącza pełni uprawniony przedstawiciel Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku, który dokonuje także jego odbioru w celu sprawdzenia zgodności wybudowanego przyłącza z wcześniej uzgodnionym projektem, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgłoszenia, nadzory i odbiory wybudowanych przyłączy realizowane są w godzinach pracy SZB w Siedlisku tj. pn.-pt. w godz. 7.00-15.00.

Na czas wykonywania przyłącza należy sprowadzić geodetę, który po wybudowaniu przyłącza lecz przed jego zasypaniem wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą niezbędną do uzyskania protokołu odbioru przyłącza i podpisania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Po dokonaniu odbioru przyłącza w stanie odkrytym i jego zinwentaryzowaniu Wykonawca może przystąpić do zasypania wykopu. Odbiór przyłącza po przedstawieniu analizy bakteriologicznej wybudowanego przyłącza wodociągowego wykonanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli kończy podpisanie protokołu odbioru przez przedstawicieli Inwestora i SZB w Siedlisku.

 

Krok 5

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Po wybudowaniu przyłącza Inwestor powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Podpisanie umowy i wydanie protokołu odbioru jest możliwe po złożeniu przez Inwestora egzemplarza mapy powykonawczej wybudowanego przyłącza (bądź oświadczenia geodety o jej wykonywaniu) oraz analizy bakteriologicznej wybudowanego przyłącza w biurze SZB w Siedlisku.

W momencie zawierania umowy Inwestor powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz akt notarialny nieruchomości (o ile wcześniej nie został dołączony do dokumentacji).

W przypadku budowy wyłącznie przyłącza kanalizacyjnego zostaje spisany stan i numer wodomierza głównego przy istniejącym przyłączu wodociągowym. W przypadku, kiedy Inwestor korzysta ze swojego ujęcia wody, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody bądź na podstawie wodomierza własnego lub przepływomierza zakupionego i zamontowanego na koszt Inwestora. Podpisany egzemplarz umowy dla Inwestora wysłany zostanie pocztą na wskazany adres. Możliwy jest również jego odbiór osobisty w biurze SZB w Siedlisku. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków i wydanie protokołu odbioru formalnie kończy budowę przyłącza oraz proces podłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.