67-112 Siedlisko 
ul. Cmentarna 3 

tel. 68 3883285
e-mail: gzg@vp.pl


 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  województwo: lubuskie

  powiat: nowosolski

  powierzchnia: 92,16 km

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  liczba sołectw: 5

  mieszkańców: 3677

  TERYT: 0804082

 • Gmina Siedlisko
  Gmina Siedlisko

  Urząd Gminy Siedlisko
  Plac Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko

 
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY SIEDLISKONa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Siedlisko uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlisko.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązuje na terenie Gminy Siedlisko.

§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia odnosić należy do ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 § 3.
1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnić następujący, minimalny poziom usług obejmujący:
a) minimalne ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie niższe niż 0,1 MPa,
b) spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej 
     niedoboru,
c) zapewnienie obsługi technicznej umożliwiającej odpowiednią eksploatację urządzeń i przyłączy.
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody  
    przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.


§ 4.
Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1. zdolności dostawcze posiadanych urządzeń wodociągowych, zapewniając dostawę wody do  
    Odbiorcy, zgodnie z umową,
2. przepustowość posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, zapewniających odprowadzanie ścieków  
    zgodnie z zawartą umową,
3. dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4. ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez
    Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zainstalowanie i utrzymanie na  
    koszt własny u Odbiorcy wodomierza głównego, za wyjątkiem wodomierzy do celów ppoż. i  
    technologicznych. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w  
    rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


§ 5.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość została przyłączona do sieci, w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

§ 6.
Umowy są zawierane na czas nieokreślony lub określony.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach

§ 7.
Rozliczenia między przedsiębiorcą a odbiorcą dokonywane są na podstawie cen i taryf obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci


§ 8.
1. Przyłączanie nieruchomości do sieci realizowane jest według następujących podstawowych  
    zasad:

 • jeden odbiorca – jedno przyłącze;
 • jedno przyłącze – jedna umowa;
 • jeżeli zdolności przesyłowe przyłącza przewidzianego do zaopatrywania w wodę na cele socjalno–bytowe nie umożliwią prawidłowej realizacji funkcji przeciwpożarowej wymagane jest odrębne przyłącze dla celów p-poż.;
 • wykonanie przyłącza jest poprzedzone wydaniem warunków technicznych, opracowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej i jej uzgodnieniem w przedsiębiorstwie;
 • rozpoczęcie świadczenia usług musi poprzedzać odbiór techniczny przyłącza oraz podpisaniem stosownej umowy.

2. Potencjalny odbiorca usług celem przyłączenia nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu
    zlecenie o przyłączenie, którego wzór określa i udostępnia bezpłatnie Przedsiębiorstwo w swojej         
    siedzibie oraz na stronie internetowej  www.szbsiedlisko.pl
3. Do zlecenia, o którym mowa w ust. 2 potencjalny odbiorca usług powinien w szczególności
    dołączyć:

 • mapę zasadniczą, określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek (tytułem prawnym może być zarówno prawo bezwzględnie obowiązujące tj. własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jak i uprawnienie wynikające z zawartej umowy-najem, dzierżawa, użyczenie).

3. Przedsiębiorstwo w szczególnych przypadkach mogą odstąpić od części zasad wskazanych          
    w ust. 1 – 3.


§ 9.
1. Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego
    wniosku, o którym mowa w § 8 ust 2 wraz z wymaganymi załącznikami wydaje potencjalnemu   
    odbiorcy usług dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/
     lub kanalizacyjnej".
2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30   
    dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust 2, informuje o tym potencjalnego odbiorcę
    usług, wskazując powody uniemożliwiające podłączenie, oraz proponowany tok dalszego   
    postępowania.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, w szczególności:

 • wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • warunki techniczne wykonania, przyłączenia i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zawierać informację o dokumentach, jakie powinien przedłożyć potencjalny odbiorca usług przy zgłoszeniu zrealizowanego przyłącza do odbioru;
 • warunki techniczne wykonania, przyłączenia i odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
 • wymagania dotyczące jakości wprowadzanych ścieków;
 • inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej;
 • zawierać informację o konieczności uzgodnienia z przedsiębiorstwem opracowanej zgodnie z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami dokumentacji projektowej;
 • wskazywać okres ważności wydanych warunków, nie krótszy niż 1 rok;
 • w przypadku gdy w obrębie przyłączanej nieruchomości nie ma sieci wodociągowo kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych ze względu na brak technicznych możliwości przyłączenia do w/w sieci;
 • Odbiorca usług ma prawo sfinansować budowę sieci wodciągowo kanalizacyjnej po sporządzeniu  stosownej umowy z Gminą Siedlisko w której określone zostaną warunki finansowania, sposób rozliczenia i przekazania w/w sieci.

4. Warunki techniczne przyłączenia służą do opracowania projektu budowlanego przyłącza
     wody lub przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.

§ 10.
1. Jeżeli przepisy odrębne zobowiązują potencjalnego odbiorcę usług do uzyskania pozwolenia   
    wodno – prawnego, opracowania raportów, operatów lub innych dokumentów należy je   
    przedstawić wraz z dokumentacją projektową przedłożoną do uzgodnienia.
2. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie w terminie 14 dni od daty złożenia
    dokumentacji.
3. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w zasobach przedsiębiorstwa.

§ 11.
1. W terminie 14 dni od zgłoszenia przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci
    wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza, studni  
    wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i 
    urządzenia pomiarowego zgodnie z warunkami przyłączenia, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru  
    wykonanego przyłącza, badając zgodność jego wykonania z warunkami technicznymi oraz 
    przeprowadza próby końcowe funkcjonowania przyłącza i instalacji odbiorczych.
2. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej zamierza w czasie określonym
    korzystać z wody wyłącznie do celów budowy, przyłączenie do sieci odbywa się po zgłoszeniu
    wykonania odcinka przyłącza wodociągowego do punktu poboru wody (studzienka 
    wodomierzowa z zaworem czerpalnym). Odcinek ten podlega procedurze odbioru przez służby  
    Przedsiębiorstwa na tym etapie zostaje sporządzona karta przyłączenia do sieci  po  
    wcześniejszym dostarczeniu przez Odbiorcę szkicu polowego wykonanego przez uprawnionego 
    geodetę. Włączenia do sieci wodociągowej wykonują służby techniczne Przedsiębiorstwa na  
    pisemne zlecenie Inwestora. Po zakończeniu budowy odbiorca winien zgłosić ten fakt do  
    Przedsiębiorstwa, celem dokonania odbioru końcowego przyłącza wody oraz montaż 
    wodomierza w miejscu docelowym.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług dostarczania wody lub odprowadzania ścieków

§ 12.
1. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznacza strategia 
    Gminy i Przedsiębiorstwa oraz wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń  
    wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Przedsiębiorstwo określa możliwość dostępu do usług poprzez wydawanie warunków  
    podłączenia.
3. Korelując wniosek potencjalnego odbiorcy usług z możliwościami jego realizacji
    Przedsiębiorstwo określa zarówno parametry techniczne dostępu do usług łącznie z zakresem  
    czasowym ich realizacji, jak i konieczność aktualizacji planów wieloletnich.
4. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie budowy urządzeń
    wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z planami, z powodu przyczyn istniejących poza   
    Przedsiębiorstwem, w tym w szczególności za niedotrzymanie terminów i wysokości środków  
    pieniężnych przeznaczonych na finansowanie planowanych inwestycji przez inne niż  
    Przedsiębiorstwo podmioty.


Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 13.
1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia  
    zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami określonymi w § 9 oraz z uzgodnionym  
    projektem przyłącza.
2. Odbioru końcowego przyłączy dokonuje komisja odbiorowa, którą powołuje inwestor w 
    składzie: inwestor, wykonawca oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa.
3. Odbiór końcowy przyłączy w formie protokołu końcowego następuje po:

 • odbiorze częściowym, polegającym na odbiorze w stanie odkrytym przyłączy;
 • stwierdzeniu zgodności jego realizacji z wydanymi warunkami technicznymi. W razie braku zgodności Przedsiębiorstwo stwierdza tę okoliczność w formie protokołu, wskazując zakres koniecznych zmian.

4. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest dostarczenie Przedsiębiorstwu 
    geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej trasy przyłączy w formie papierowej lub cyfrowej 

 • domiary uzbrojenia do punktów stałych w terenie;
 • poświadczenie zgodności mapy z oryginałem przyjętym do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • w przypadku odbioru technicznego przyłącza wodociągowego analizą wskaźników mikrobiologicznych ze stwierdzeniem zgodności z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.: 29.03.2007 r. (Dz. U. Z 2007 nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

5. Odbiorowi technicznemu podlegają:

 • roboty liniowe (ułożenie rur) w odkrytym wykopie;
 • węzeł włączeniowy;
 • podejście pod wodomierz dla połączenia wodociągowego i studzienka rewizyjna dla połączenia kanalizacyjnego;
 • separatory tłuszczów;
 • separatory części organicznych;
 • separatory części mineralnych;
 • separatory substancji ropopochodnych.

6. Protokół odbioru końcowego określa miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji sieci 
    wodociągowej i kanalizacyjnej przedsiębiorstwa z instalacją Odbiorcy usług.
7. Za czynności związane z odbiorem technicznym przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych 
    pobierana jest opłata przyłączeniowa.

§ 14.
1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje w terminie 14 dni
   od daty odbioru przyłączy.
2. Rozpoczęcie świadczenia usług wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w  
    terminie określonym w tej umowie.

§ 15.
Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru Przedsiębiorstwo określa i udostępnia bezpłatnie.

Rozdział 8.
Standardy obsługi Odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług.

§ 16.
1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia istotnych informacji dotyczących zakresu      
    świadczonych przez nie usług, w tym informacji taryfowych.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji w szczegółowych sprawach niezwłocznie, jednakże
    w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie informacji.
3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni,  
    Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin udzielenia
    odpowiedzi.

§ 17.
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
    Przedsiębiorstwo usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.
2. Reklamacja zgłaszana jest na piśmie.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nie  
    dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia jej w siedzibie lub doręczenia reklamacji.

§ 18.
1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
     1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;
     2) tekst regulaminu;
     3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;
     4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
         ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów i informacji, o których mowa w 
    ust. 1 poza swoją siedzibą.

§ 19.
1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub  
    ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej     
    z 48-godzinnym wyprzedzeniem .
2. W przypadku planowanej lub nieplanowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej              
    12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody                       
     i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu   
     poboru wody. Zastępczy punkt poboru wody Przedsiębiorstwo udostępnia:

 • przed dokonaniem zamknięcia dostawy wody w przypadku przerw planowanych;
 • natychmiast po uzyskaniu przez Przedsiębiorstwo informacji o czasie trwania nieplanowanej przerwy w dostawie wody.

§ 20.
1. Przedsiębiorstwo, poza sytuacjami wskazanymi w ustawie, na prawo ograniczyć lub
    wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to  
    uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, mienia, środowiska naturalnego,  
    potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub
    ograniczeniem świadczenia usług chyba, że przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, 
    wynikały z:

 • działania siły wyższej;
 • działania lub zaniechania działania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy usług;
 • potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

3. W przypadku zwiększonego zużycia wody przez Odbiorców do celów socjalno-bytowych lub
    suszy, Wójt Gminy Siedlisko może wydać zakaz lub ograniczenie poboru wody do podlewania
    ogródków działkowych lub zieleńców przydomowych.
4. O zakazie lub ograniczeniu, o którym mowa w ust. l, powiadamia Odbiorców w sposób  
    wskazany w § 19 ust. l, określając termin oraz godziny zakazu lub ograniczenia używania wody.

§ 21.
1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody i przyłącze kanalizacyjne z winy odbiorcy usług w przypadkach gdy :

 • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami;
 • odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostaje podjęte niezwłocznie po  
     ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. l, tj. jeżeli nastąpiło:

 • wykonanie przebudowy bądź budowa nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w taki sposób, aby odpowiadały przepisom;
 • uiszczenie przez odbiorcę usług wszystkich należności;
 • zaprzestanie wprowadzania ścieków nie spełniających wymogów określonych w przepisach;
 • zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, pokrycie kosztów związanych z naprawą lub wymianą celowo uszkodzonego wodomierza lub urządzenia pomiarowego, podłączenie wodomierza lub urządzenia pomiarowego tak, aby mogło mierzyć ilość dostarczanej wody lub wprowadzanych ścieków.

3. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo:

 • pobierania wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy;
 • uszkodzenia wodomierza głównego;
 • zerwania lub uszkodzenia plomby umieszczonej na wodomierzu, urządzeniu pomiarowym lub zaworze odcinającym;
 • wpływania na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
 • nie dopuszczania przedstawiciela Przedsiębiorstwa do wykonania czynności;
 • wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy;
 • wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych;
 • wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;
 • wprowadzania do kanalizacji:

- odpadów stałych powodujących zmniejszenie przepustowości,
- odpadów płynnych niemieszających się z wodą,
- substancji palnych, żrących, wybuchowych lub toksycznych,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,
- ścieków zawierających substancje chorobotwórcze,
jest ono uprawnione do zgłaszania właściwym organom okoliczności związanych z ujawnionymi przypadkami, w celu sporządzeniu wniosku o ukaranie na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Rozdział 9.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe i publiczne

§ 22.
Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 23.
Ilość pobieranej wody na cele przeciwpożarowe wraz ze wskazaniem punktów poboru wody jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umowie ustalonych okresach.

§ 24.
W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.

§ 25.
Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 26.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.

§ 27.
Traci moc uchwała Rady Gminy Siedlisko z dnia …........................r. Nr …............... w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlisko.

§ 28.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.